Visninger: 924

Oligopolistisk konkurranse

av bransjens inngangsbarrierer. Både strukturelle og endogene inngangsbarrierer antas normalt å være utenfor bedriftens kontroll, men har likevel klare strategiske implikasjoner. . Eksempler på klassiske inngangsbarrierer er merkelojalitet, stordriftsfordeler, kostnadsmessige fortrinn, byttekostnader, myndigheter/reguleringer, kontroll over distribusjonsleddet og patenter. I følge Porter vil konkurransetilstanden i en bransje avgjøres av fem konkurransekrefter og samspillet mellom dem: etablering trussel om substitusjon kjøpers maktposisjon leverandørens maktposisjon rivaliseringen blant dagens konkurrenter seg i mellom. Oligopol er det motsatte av oligopsoni, hvor markedet er dominert av noen få store kjøpere og mange selgere. Hvert foretak må da ta hensyn til hvordan det venter at konkurrentene vil reagere for eksempel med hensyn til produktpriser, reklame og liknende. For eksempel: Kapitalbehov For å etablere seg i på markedet for salg av konkurrerende verditilbud kreves det i utgangspunktet lite kapital, men det kan være vanskelig å starte opp i et presset marked. Det finnes mer utfyllende artikkel/artikler. Oligopol er en markedstype som hører til gruppen ufullkommen konkurranse og fremviser trekk både fra konkurransemarkedet og fra monopolet. 99/år, hva er en konkurrentanalyse? Oligopol, den tilstand som hersker på et marked når den overveiende del av tilbudet kommer fra noen få store foretak. Strategiske muligheter finnes innen restrukturering, utnyttelse av stordriftsfordeler og differensiering. Den første egentlige trustkontroll kom i stand i USA på slutten av 1800-tallet, der man gjennom lovforbud mot konkurranseinnskrenkninger søkte å stanse trustbevegelsen og opprettholde fri konkurranse.

Men den viser også hvilken konkurransestrategi virksomheten bør velge for å oppnå konkurransefortrinn. Dette gir selgerne markedsmakt, jo lengre en virksomhet har hatt sine oligopolistisk konkurranse kunder. Der oligopolistene samtidig fastsetter sitt kvantum og Bertrand eller priskonkurranse der de fastsetter priser. Et mettet marked med stor konkurranse. Service og samarbeid er viktige stikkord mellom kunder og leverandører.

Oligopolistisk konkurranse, Ghb lett å lage

Kan den vente at konkurrentene følger etter. Omstillinger og strukturelle tilpasninger i kitchen bransjen kan bli en konsekvens. Konkurransepresset fra trusselen om etablering i bransjen avgjøres hovedsakelig av graden av inngangsbarrierer i bransjen. Adgang til distribusjonskanaler Hvor enkelt er det for nye aktører å finne et egnede distribusjonskanaler for å komme inn på markedet med konkurrerende tilbud. Konkurransen ved oligopol tar andre former enn priskonkurranse. Slik at den bedriften som først setter ned sine priser ikke får økt sin markedsandel.